TCMB Döviz Kurlar�

 

Online Ki�i Say�s�

                                                        B�ZDEN HABERLER

$yazi

"); ?>

Model �malatlar�m�z

Her türlü makina model yap�m�

Madeni modeller (Alüminyum model -    Bronz model)

Araldit modeller

Kal�plama makinas� için modeller

Plak modeller

Kal�plama dereceleri (ah�ap ve metal)

Model yap�m�ndan tala�l� imalata kadar    komple
taahhüt i�leri

Mobilya sektörü oturma grubu sünger    kal�plar� yap�m�

Strafor Kal�p Modelleri Vakum Kal�plar�

Model �malat� konusundaki ihtiyaçlar�n�z� kar��lamak için bizden fiyat almadan karar vermeyiniz.

 

                                                            MODEL  �MALATI

    Tedarikçileri ile s�k� ve sürekli i� birli�i kurarak geli�melerini sa�lamak, sonuçlar� izlemek, hizmet zinciri halkalar�n�n tümünün sa�laml���ndan emin olmak

    Ba�ta üst yönetim olmak üzere tüm çal��anlar Modelsan Model ve Sanayi Kalite Politikas�'n� uygulamaktan ve kalite sisteminin etkinli�ini geli�tirmekten sorumludur.